E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E -DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU
E-FATURA, E-ARŞİV FATURA VE E -DEFTER UYGULAMALARINA ZORUNLU OLARAK DAHİL OLMASI GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU   20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve   e- Defter  uygulamaları çerçevesinde  zorunluluk  getirilen  mükelleflerin  kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nden anlaşılacağı üzere; a) 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere: İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren (normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019'dur), b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji  Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan  lisans  alan  mükelleflere  (Bayilik  lisansı  olanlar,  münhasıran  bu  lisansa  sahip  olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izle yen hesap döneminin başından itibaren (lisans  alma  tarihi  ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren ) c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa  ve ithal eden mükelleflere, Mükellefiyet  tesis  ettirdikleri  tarihi  izleyen  hesap  döneminin  başından  itibaren (mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması  halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren), e-Fatura ve e-  Defter uygulamalarına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Öte yandan, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren  ve İnternet  Satışı  Nedeniyle  e-Arşiv  Uygulamasına  Geçiş  Zorunluluğu  Getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'den anlaşılacağı üzere;İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5  Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1.1.2019 tarihi  itibariyle    e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Bu  kapsamda,  belirtilen  özellikleri  haiz  mükelleflerimizin  vergisel  uygulamalar  bakımından  hukuki  bir  sorun  yaşamaması  ve  cezai  işlemlere  maruz  kalmaması  adına 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e- Arşiv Fatura ve e -Defter uygulamalarına  lişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.
 MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
 E- FATURA BAŞVURUSU İÇİN: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
 EDEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
 Temin işlemlerinin alabileceği süreler de  göz önünde bulundurularak  elektronik imza araçlarının,  e-Fatura,  e-Arşiv  Fatura  ve  e-Defter  uygulamalarına  son  başvuru  tarihi  olan 31.12.2018 tarihinden  önce  temin  edilmesi,  söz  konusu  uygulamalara  mükelleflerimizin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir. Mükelleflerimizin  elektronik  imza  araçlarının  başvurusu  sırasında,  mükellefiyetlerine ilişkin  vermiş  oldukları  ve ilgili  sertifika  makamları  tarafından  da  MERSİS  ve  MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen  bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur.
Copyright 2017 - Smmm Yeşim Şentekin Uzun - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Smmm Yeşim Şentekin Uzun - Tüm Hakları Saklıdır